Tính ưu việt của Dịch vụ Hợp tác đầu tư – Cam kết lợi nhuận tối thiểu và Chia sẻ lợi nhuận

Hình thức hợp tác đầu tư giữa Gwin Investment với khách hàng, là dịch vụ kết hợp được sự ưu việt của cả hai hình thức hợp tác đầu tư: Cam kết lợi nhuận tối thiểu và Chia sẻ lợi nhuận.

* Tính ưu việt của dịch vụ:

* Cơ chế hoạt động:

– Khách hàng ký kết hợp đồng Hợp tác Đầu tư với GWIN INVESTMENT theo mẫu hợp đồng file đính kèm;

– Khách hàng tiến hành nộp tiền đầu tư vào Tài khoản đầu tư của GWIN INVESTMENT mở tại Công ty Chứng khoán MB;

– GWIN INVESTMENT tiến hành đầu tư trên TTCK Việt Nam vào những danh mục đầu tư hiệu quả và an toàn như nhóm cổ phiếu VN30, nhóm cổ phiếu BigCap;

– Định kỳ hàng tuần, GWIN INVESTMENT sẽ gửi các Báo cáo danh mục Đầu tư; Báo cáo biến động tài sản được xác nhận bởi Công ty Chứng khoán MB cho Khách hàng;

– Kết thúc hợp đồng, Khách hàng được nhận:

     Giá trị tài sản + Lợi nhuận cam kết + Lợi nhuận vượt trội

– Khách hàng được xuất hóa đơn VAT khi sử dụng dịch vụ Hợp tác đầu tư của GWIN INVESTMENT.

* Hệ thống báo cáo:

– Các báo cáo danh mục Đầu tư được xác nhận và xác nhận dấu đỏ bởi Công ty Chứng khoán MB cho Khách hàng định kỳ hàng tuần hoặc theo yêu cầu riêng của Khách hàng;

– Báo cáo biến động tài sản được xác nhận và xác nhận dấu đỏ bởi Công ty Chứng khoán MB cho Khách hàng định kỳ hàng tuần hoặc theo yêu cầu riêng của Khách hàng.