Account management

Quản lý tài khoản là hình thức hợp tác giữa GWIN Investment và nhà đầu tư. Trong đó, GWIN Investment sẽ quản lý và đầu tư trên tài khoản cá nhân riêng lẻ mà nhà đầu tư giao cho.

Đặc điểm dịch vụ:

☆ Nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán riêng;
☆ Dễ dàng kiểm soát khoản đầu tư;
☆ GWIN  Investment không thực hiện viêc nộp/rút tiền/chuyển khoản của tài khoản đầu tư;

☆ Số vốn tối thiểu là … tỷ đồng.

Hình thức hợp tác:

☆ Đối tượng khách hàng: tổ chức và cá nhân;
☆ Số vốn tối thiểu nhận quản lý: … tỷ đồng.

Cách thức đầu tư: