Account Management – Profit Sharing – Service Superiority

Chia sẻ lợi nhuận là hình thức hợp tác đầu tư giữa Gwin Investment với khách hàng, theo đó tài sản là tiền mặt của khách hàng sẽ được Gwin Investment thay mặt khách hàng quản lý và đầu tư.

* Tính ưu việt của dịch vụ:

 

* Cơ chế hoạt động:

– Khách hàng ký kết hợp đồng Hợp tác Đầu tư Quản lý với GWIN INVESTMENT theo mẫu hợp đồng file đính kèm;

– Khách hàng tiến hành mở tài khoản chứng khoán của chính mình và nộp tiền đầu tư vào chính tài khoản chứng khoán đó và bàn giao username, password cho GWIN INVESTMENT;

– GWIN INVESTMENT tiến hành đầu tư trên TTCK Việt Nam vào những danh mục đầu tư hiệu quả và an toàn như nhóm cổ phiếu VN30, nhóm cổ phiếu BigCap;

– Định kỳ hàng tuần, GWIN INVESTMENT sẽ gửi các Báo cáo danh mục Đầu tư; Báo cáo biến động tài sản được xác nhận bởi Công ty Chứng khoán MB cho Khách hàng;

– Kết thúc hợp đồng, Khách hàng được nhận:

     Giá trị tài sản + Tỷ lệ phần lợi nhuận đạt trong kỳ 

– Khách hàng được xuất hóa đơn VAT khi sử dụng dịch vụ Hợp tác đầu tư của GWIN INVESTMENT.

* Hệ thống báo cáo:

– Các báo cáo danh mục Đầu tư được xác nhận và xác nhận dấu đỏ bởi Công ty Chứng khoán MB cho Khách hàng định kỳ hàng tuần hoặc theo yêu cầu riêng của Khách hàng;

– Báo cáo biến động tài sản được xác nhận và xác nhận dấu đỏ bởi Công ty Chứng khoán MB cho Khách hàng định kỳ hàng tuần hoặc theo yêu cầu riêng của Khách hàng.